Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

Τα μυστικά του Παρθενώνα
 
www.youtube.com
Μέρος 2: http://www.youtube.com/watch?v=W0XyjFmykVA ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ http://www.bringthemback.org/ Bring them Back! Sing, NOW ...
 
 
 
 
www.youtube.com
Μέρος 3: http://www.youtube.com/watch?v=ycO5tCBaOSg ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ http://www.bringthemback.org/ Bring them Back! Sing, NOW ...
 
 
 
 

www.youtube.com
Μέρος 4: http://www.youtube.com/watch?v=7atj7flzn5g ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ http://www.bringthemback.org/ Bring them Back! Sing, NOW ...
 
 
 
 
 

www.youtube.com
http://www.bringthemback.org/ Bring them Back! Sing, NOW !!! (one minute of your time, can make the difference) http://www.bringthemback.org/ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪...

Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα - The 147 commandments in Delphi

αφιερωμένο στους "Άρχοντες" της κοινωνίας

Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα - The 147 commandments in DelphiΈπου θεώ (Ακολούθα τον θεό - Follow God)
Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο - Obey the Law)
Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς - Respect Entities)
Γονείς αίδου (Να ντρέπεσαι τους γονείς σου - Feel ashamed in front of your Parents)
Ηττώ υπέρ δικαίου (Να καταβάλεσαι για το δίκαιο - End yourself for the Fair)
Γνώθι μαθών (Γνώρισε αφού μάθεις - Know after you have Learned)
Ακούσας νόει (Κατανόησε αφού ακούσεις - Comprehend after you have Listened)
Σαυτόν ίσθι (Γνώρισε τον εαυτό σου - Know Yourself)

Εστίαν τίμα (Να τιμάς την εστία σου - Honour your Home)
Άρχε σεαυτού (Να κυριαρχείς τον εαυτό σου - Dominate Yourself)
Φίλους βοήθε (Να βοηθάς τους φίλους - Help your Friends)
Θυμού κράτε (Να συγκρατείς το θυμό σου - Restrain your Anger)
Όρκω μη χρω (Να μην ορκίζεσαι - Do not Swear)
Φιλίαν αγάπα (Να αγαπάς τη φιλία - Love Friendship)
Παιδείας αντέχου (Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου - Be Commited to Knowledge)
Σοφίαν ζήτει (Να αναζητάς τη σοφία - Seek Wisdom)
Ψέγε μηδένα (Να μην κατηγορείς κανένα - Blame Noone)
Επαίνει αρετήν (Να επαινείς την αρετή - Praise the Virtue)
Πράττε δίκαια (Να πράττεις δίκαια - Act Fairly)
Φίλοις ευνόει (Να ευνοείς τους φίλους - Favour Friends)
Εχθρούς αμύνου (Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς - Bewear of Enemies)
Ευγένειαν άσκει (Να είσαι ευγενής - Practice Kindness)
Κακίας απέχου (Να απέχεις από την κακία - Abstain from Evil)
Εύφημος ίσθι (Να έχεις καλή φήμη - Have a Good Reputation)
Άκουε πάντα (Να ακούς τα πάντα - Listen All)
Μηδέν άγαν (Να μην υπερβάλλεις σε τίποτα - Do not Exaggerate in Anything)
Χρόνου φείδου (Να μη σπαταλάς το χρόνο - Don't Spend the Time)
Ύβριν μίσει (Να μισείς την ύβρη - Hate Insulting)
Ικέτας αίδου (Να σέβεσαι τους ικέτες - Feel Ashamed in front of the Seekers)
Υιούς παίδευε ( Να εκπαιδεύεις τους γιους σου - Educate your Sons)
Έχων χαρίζου (Όταν έχεις, να χαρίζεις - Having Donate)
Δόλον φοβού (Να φοβάσαι το δόλο - Feel Fear for the Fault)
Ευλόγει πάντας (Να λες καλά λόγια για όλους - Bless Everybody)
Φιλόσοφος γίνου (Να γίνεις φιλόσοφος - Become a Philosopher)
Όσια κρίνε (Να κρίνεις τα όσια - Test the Sacred)
Γνους πράττε (Να πράττεις με επίγνωση - Act with Selfconsciousness)
Φόνου απέχου ( Να μη φονεύεις- Keep Away from Murdering)
Σοφοίς χρω (Να συναναστρέφεσαι με σοφούς - Befriend Wise People)
Ήθος δοκίμαζε (Να επιδοκιμάζεις το ήθος - Apploud Ethics)
Υφορώ μηδένα (Να μην είσαι καχύποπτος -  Be Suspicious for Noone)
Τέχνη χρω (Να ασκείς την Τέχνη - Practice Art)
Ευεργεσίας τίμα (Να τιμάς τις ευεργεσίες - Honour Benefactions)
Φθόνει μηδενί (Να μη φθονείς κανένα - Envy Noone)
Ελπίδα αίνει ( Να δοξάζεις την ελπίδα - Praise and Glorify Hope)
Διαβολήν μίσει (Να μισείς τη διαβολή - Hate Calumniating)
Δικαίως κτω (Να αποκτάς δίκαια - Αcquire Fairly)
Αγαθούς τίμα ( Να τιμάς τους αγαθούς - Honour the Good Persons)
Αισχύνην σέβου ( Να σέβεσαι την εντροπή - Respect Shame)
Ευτυχίαν εύχου (Να εύχεσαι ευτυχία - Wish Happiness)
Εργάσου κτητά (Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης - Strain for Things Worthy of Acquisition)
Έριν μίσει ( Να μισείς την έριδα - Hate to Hate)
Όνειδος έχθαιρε (Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό - Be Hostile to Derision)
Γλώσσαν ίσχε (Να συγκρατείς τη γλώσσα σου - Hold your Tongue)
Ύβριν αμύνου (Να αμύνεσαι στην ύβρη - Fight Arrogance)
Κρίνε δίκαια (Να κρίνεις δίκαια - Judge Fairly)
Λέγε ειδώς (Να λες γνωρίζοντας - Talk after Knowing)
Βίας μη έχου (Να μην έχεις βία - Do not be Possesed by Violence)
Ομίλει πράως (Να ομιλείς με πραότητα - Speak Calmly)
Φιλοφρόνει πάσιν (Να είσαι φιλικός με όλους - Think Friendly for Everybody)
Γλώττης άρχε (Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου - Be the Master of your Tongue)
Σεαυτόν ευ ποίει (Να ευεργετείς τον εαυτό σου - Be Benefactor of Yourself)
Ευπροσήγορος γίνου ( Να είσαι ευπροσήγορος - Be Affable)
Αποκρίνου εν καιρώ ( Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό - Respond when the Time is Correct for an Answer)
Πόνει μετά δικαίου (Να κοπιάζεις δίκαια - Mohel Fairly)
Πράττε αμετανοήτως (Να πράττεις με σιγουριά - Act Strictly)
Αμαρτάνων μετανόει (Όταν σφάλλεις, να μετανοείς - Ifyou are Wrong, Repend)
Οφθαλμού κράτει (Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου - Be the Master of your Eyes)
Βουλεύου χρήσιμα (Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα - Think Usefuly)
Φιλίαν φύλασσε (Να φυλάττεις τη φιλία - Protect Friendship)
Ευγνώμων γίνου (Να είσαι ευγνώμων - Be Grateful)
Ομόνοιαν δίωκε (Να επιδιώκεις την ομόνοια - Chase Peace)
Άρρητα μη λέγε ( Να μην λες τα άρρητα - Do not Speak about Unspoken)
Έχθρας διάλυε (Να διαλύεις τις έχθρες - Dissolve Hate)
Γήρας προσδέχου ( Να αποδέχεσαι το γήρας - Accept the Aging)
Επί ρώμη μη καυχώ (Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου - Don't brag about your power)
Ευφημίαν άσκει (Να αγωνίζεσαι για καλή φήμη - Practice the Way to Become an Excellent Example)
Απέχθειαν φεύγε (Να αποφεύγεις την απέχθεια - Be Away from Αbomination)
Πλούτει δικαίως (Να πλουτίζεις δίκαια - Become Rich in a Fair Way)
Κακίαν μίσει (Να μισείς την κακία - Hate Evil)
Μανθάνων μη κάμνε (Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις - Never Feel Tired to Learn)
Ους τρέφεις αγάπα ( Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις - Love the Ones you Feed)
Απόντι μη μάχου (Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών - Never Fight an Absent One)
Πρεσβύτερον αιδού (Να ντρέπεσαι τους μεγαλύτερους - Feel Ashamed in front of the Elders)
Νεώτερον δίδασκε (Να διδάσκεις τους νεότερους - Teach the Younger Ones)
Πλούτω απόστει (Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο - Distant Yourself from the Wealth)
Σεαυτόν αιδού (Να ντρέπεσαι τον εαυτό σου - Be Ashamed of Yourself)
Μη άρχε υβρίζων (Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία - Do Not Dominate with Arrogance)
Προγόνους στεφάνου ( Να στεφανώνεις τους προγόνους σου - Crown Your Ancestors)
Θνήσκε υπέρ πατρίδος (Να πεθαίνεις για την πατρίδα σου - Die for your Country)
Επί νεκρώ μη γέλα ( Να μην περιγελάς τους νεκρούς - Don't Razz the Dead Ones)
Ατυχούντι συνάχθου (Να συμπάσχεις με το δυστυχή - Empathize the Unhappy One)
Τύχη μη πίστευε (Να μην πιστεύεις την τύχη - Do not Believe in Luck)
Τελεύτα άλυπος (Να πεθαίνεις χωρίς λύπη - Do Die Without Sorrow)


11 κανόνες που δεν διδάσκονται στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ σχολεία


 

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

11 κανόνες που δεν διδάσκονται στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ σχολεία

Ο Bill Gates σε μια πρόσφατη ομιλία του σε ένα γυμνάσιο, μίλησε για 11 κανόνες ζωής που δεν έμαθαν και δεν θα μάθουν στο σχολείο. Μιλάει για το πως οι «προοδευτικοί» δάσκαλοι δημιούργησαν μια γενιά χωρίς αίσθηση της πραγματικότητας και πως αυτή αντίληψη προετοιμάζει τα παιδιά να αποτύχουν στον πραγματικό κόσμο.

Κανόνας 1: Η ζωή δεν είναι...
δίκαιη - συνήθισέ το!

Κανόνας 2: Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την αυτό-εκτίμησή σου. Περιμένει πρώτα να επιτύχεις εσύ ο ίδιος κάτι ΠΡΙΝ αισθανθείς καλά με τον εαυτό σου.

Κανόνας 3: Δεν θα κερδίσεις 60.000 ευρώ το χρόνο τελειώνοντας το σχολείο. Δεν πρόκειται να γίνεις αντιπρόεδρος με δωρεάν αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο μέχρι να τα κερδίσεις και τα δύο.

Κανόνας 4: Εάν νομίζεις ότι ο καθηγητής σου είναι σκληρός, περίμενε μέχρι να δεις το αφεντικό.

Κανόνας 5: Το γύρισμα των μπιφτεκιών δεν σου μειώνει την αξιοπρέπεια. Οι παππούδες σου είχαν μια διαφορετική λέξη για αυτή την εργασία: την έλεγαν ευκαιρία.

Κανόνας 6: Εάν τα μουσκέψεις, ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ. Γι' αυτό μην κλαψουρίζεις για τα δικά σου λάθη, αλλά μάθε από αυτά.

Κανόνας 7: Πριν γεννηθείς, οι γονείς σου δεν ήταν τόσο βαρετοί όσο είναι σήμερα. Έγιναν έτσι πληρώνοντας τους λογαρισμούς σου, καθαρίζοντας τα ρούχα σου και ακούγοντάς σε να λες πόσο «cool» είσαι. Πριν λοιπόν σώσεις τα δάση από τα παράσιτα της γενιάς των γονιών σου, προσπάθησε να καθαρίσεις τη ντουλάπα στο δωμάτιό σου.

Κανόνας 8: Το σχολείο μπορεί να έχει βρει τον τρόπο να εξαλείψει τις διαφορές μεταξύ κερδισμένων και χαμένων, αλλά η ζωή ΟΧΙ. Μερικά σχολεία έχουν απορρίψει τις αρνητικές βαθμολογίες και θα σου δώσουν όσες ευκαιρίες θέλεις για να βρεις τη σωστή απάντηση. Αυτή η κατάσταση δεν μοιάζει ούτε στο ελάχιστο με την πραγματική ζωή.

Κανόνας 9: Η ζωή δεν είναι χωρισμένη σε εξάμηνα. Δεν υπάρχουν ολόκληρα καλοκαίρια διακοπών και πολύ λίγοι υπάλληλοι είναι διατεθειμένοι να σε βοηθήσουν να «βρεις» τον εαυτό σου. Αυτό μπορείς να το κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου.

Κανόνας 10: Η τηλεόραση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η πραγματική ζωή. Στη πραγματική ζωή οι άνθρωποι είναι στις δουλείες τους και όχι στα μπαρ και στα καφενεία.

Κανόνας 11: Να είσαι ευγενικός με τους σπασίκλες. Στο τέλος μάλλον θα καταλήξεις να δουλεύεις για έναν από αυτούς.

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:Κανόνας 1: Η ζωή δεν είναι δίκαιη αλλά ούτε και αξιοκρατική - βρες ένα μέσο

Κανόνας 2: Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την αυτό-εκτίμησή σου. Το σύστημα την τσαλαπατά είτε έχεις τα κότσια είτε όχι. Ποτέ η ανοησία και το δήθεν δεν είχαν τόση επιτυχία και κερδοφορία σε μια χώρα όσο στην Ελλάδα...

Κανόνας 3: Δεν θα κερδίσεις 60.000 ευρώ το χρόνο τελειώνοντας το σχολείο. Χρειάζεται ένα πολιτικό ισχυρό μέσο, αρκετή ξετσιπωσιά ώστε να γίνεις διευθύνων σύμβουλος σε μια κερδοφόρα κρατική υπηρεσία με δωρεάν αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο μέχρι να την απαξιώσεις και να συνεχίσεις σε μία άλλη. Τα λεφτά ΕΚΕΙ υπάρχουν και είναι ακόμη πιο πολλά. Περιουσία σε χρόνο dt...

Κανόνας 4: Εάν νομίζεις ότι ο καθηγητής σου είναι σκληρός, περίμενε μέχρι να δεις το "δίκαιο" κράτος.


Κανόνας 5: Το γύρισμα των μπιφτεκιών δεν σου μειώνει την αξιοπρέπεια. Απλά σήμερα είναι καταλληλότερο για τους Αλβανοπακιστανορωσσοπόντιους που έχουν κάνει περιουσίες και αύριο θα σου νοικιάζουν το σπίτι... Εσύ είσαι για άλλα κόλπα. Να τρως τη σύνταξη του μπαμπά, να τη βγάζεις στα καφέ και να περιμένεις τη χρυσή ευκαιρία που θα αποκτήσεις απλά και γρήγορα με τα προαναφερθέντα προσόντα (βλέπε το 3)

Κανόνας 6: Εάν τα μουσκέψεις, ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ. ΑΠΛΑ Η ΚΑΚΗ ΣΟΥ ΤΥΧΗ. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα reality....

Κανόνας 7: Πριν γεννηθείς, οι γονείς σου δεν ήταν τόσο βαρετοί όσο είναι σήμερα. Oύτε βέβαια και τόσο καταθλιπτικοί και απελπισμένοι... Εσύ βέβαια με αυτά που σου πασάρει η TV είσαι ένας/μια STAR.... που απλά δεν έχεις ανακαλυφθεί ακόμη...

Κανόνας 8: Το σχολείο μπορεί να έχει βρει τον τρόπο να εξαλείψει τις διαφορές μεταξύ κερδισμένων και χαμένων, αλλά η ζωή ΟΧΙ. Μερικά σχολεία έχουν απορρίψει τις αρνητικές βαθμολογίες και θα σου δώσουν όσες ευκαιρίες θέλεις για να βρεις τη σωστή απάντηση. Στην πραγματική ζωή εάν είσαι αδίστακτος και κάνεις τις σωστές επιλογές τότε οι αρνητικές βαθμολογίες εξαλείφονται τελείως.. Βρίσκεις άλλα κορόιδα να πληρώσουν γι αυτές. Βλέπε ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ VS ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ....


Κανόνας 9: Η ζωή δεν είναι χωρισμένη σε εξάμηνα. Δεν υπάρχουν ολόκληρα καλοκαίρια διακοπών αλλά οι αδιάκοπες διακοπές... Κι αν μια κυρία της καλής κοινωνίας σπάσει το νυχάκι της πέφτει σε κατάθλιψη... Η Ελλάδα βουλιάζει και ο Γιωργάκης πάει διακοπές για να ξεκουραστεί από τα ταξίδια αναψυχής και δημόσιας προβολής. Ο Κωστάκης μετά από τέτοια εξοντωτική πορεία πράττει ομοίως. Έχεις τόσα καλά παραδείγματα...


Κανόνας 10: Η τηλεόραση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η πραγματική ζωή. Στη πραγματική ζωή στους ανθρώπους συμβαίνουν ακόμη καλύτερα πράγματα. Αρκεί να είσαι με τους κερδισμένους αλήτες αυτής της χώρας.

Κανόνας 11: Να είσαι ευγενικός με τους ΑΛΗΤΕΣ. Στο τέλος μάλλον θα καταλήξεις να δουλεύεις για έναν από αυτούς.


ευτυχώς που υπάρχουν και εξαιρέσεις.. κάποιες από αυτές θα βγάλουν τη χώρα από το βούρκο

διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας

Αγαπητοί φίλοι στηρίξτε την διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας. Επιλέξτε το : «Μου αρέσει» (like) και κοινοποιήστε το.
Μη κερδοσκοπικός οργανισμός
Σελίδα: Αρέσει σε 748 άτομα.

δώσαμε το φως...ας διδαχτούμε και από την ιστορία μας....

οι ελληναραδες πρωταγονιστες
www.youtube.com
ΕΑΜικη Εθνικη Αντισταση,συνεχιζουμε στα βηματα σας.ΘΚ.

... θα επιφέρει μέσα σε μια δεκαετία τον θάνατο τουλάχιστον 3 δισ. ανθρώπων. ...

κωδικας alimentariusΈρχεται ο κώδικας Alimentarius και στην Ελλάδα;
Απαγορεύεται να φυτεύετε οπωροκηπευτικά στο κήπο σας !!!
                                    ΚΩΔΙΚΑΣ ALIMENTARIUS
                                    έρχεται και στην Ελλάδα;

Φανταστήκατε ποτέ πως ένα απο τα ισχυρότερα όπλα που μπορεί να κατέχει κάποιος είναι να ελέγχει την διατροφή σας;
 Τα σενάρια που κάποιοι θεωρούν τραβηγμένα απο τα μαλλιά για μείωση του πληθυσμού του πλανήτη μας τελικά επιβεβαιώνονται;
 Μήπως θεωρείτε ακόμια πιο τραβηγμένο το σενάριο να σας απαγορέψουν να φυτεύετε στον κήπο, στο περιβόλη σας ή στο μπαλκόνι σας, οπωρολαχανικά κ.ο.κ;
 Φήμες θέλουν τον κώδικα ALIMENTARIUS να επιβάλετε και στην χώρα μας απο τον Απρίλιο του 2011.
 Διαβάστε παρακάτω και βγάλτε τα συμπεράσματα σας.
 Η ιστορία του Κώδικα ξεκινάει το 1893, όταν οι επικεφαλής της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας αποφάσισαν ότι ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα σύνολο συγκεκριμένων οδηγιών, βάσει των οποίων τα δικαστήρια θα έκριναν τις υποθέσεις που σχετίζονταν με ζητήματα διατροφής και τροφίμων.
Το όνομα που δόθηκε στις οδηγίες αυτές ήταν "Codex Alimentarius" και εφαρμόστηκε με επιτυχία έως την πτώση της αυτοκρατορίας το 1918.
 Σύμφωνα με την dr. Rima E. Laibow M.D. εκπρόσωπο του Natural Solutions Foundation εμπνευστής του διατροφικού κώδικα ήταν η εταιρία του derMeer.
Η εταιρία του derMeer παρασκεύαζε από το θανατηφόρο μείγμα αερίων που χρησιμοποιούνταν στους περίφημους θαλάμους αερίων, μέχρι τον χάλυβα και τα πυρομαχικά των Ναζί. Μάλιστα μετά τη λήξη του Πολέμου και την καταδίκη 24 από τα μέλη της από το δικαστήριο της Νυρεμβέργης , η εταιρία διασπάστηκε σε τρεις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες, την BASF, την Hoechst και την Bayer.
Η ιδέα που εισηγήθηκε ο derMeer μετά την αποφυλάκιση του αφορούσε στον έλεγχο του πληθυσμού μέσα από την τροφή, η οποία έμελλε να υλοποιηθεί αρκετά χρόνια αργότερα.Η επανεισαγωγή του Κώδικα Διατροφής αποφασίστηκε το 1962 σε μία συνεδρίαση του ΟΗΕ, προκειμένου "να προστατευθεί η υγεία των καταναλωτών".
 Yπεύθυνη για τον Κώδικα Διατροφής είναι η επιτροπή εμπορίου χωρίς υγειονομική αρμοδιότητα, παρόλο που χρηματοδοτείται κατά το 1/3 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από το 2002,  οι μεγάλες βιομηχανίες επέλεξαν να στηρίξουν τον κώδικα αυτός χρησιμοποιείται με την κάλυψη πολυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς τόσο των φαρμάκων, όσο και των αγροτικών και χημικών προϊόντων, προωθώντας την αύξηση των κερδών τους και την υλοποίηση της ατζέντας τους για έλεγχο του παγκόσμιου πληθυσμού. Στην τελευταία συνεδρίαση για την προώθηση του Διατροφικού Κώδικα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία από τις 30 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2008, αποφασίστηκε να τεθούν οι ΗΠΑ επικεφαλής χώρα της επιτροπής, με τη σταθερή υποστήριξη της Αυστραλίας, Αργεντινής, Βραζιλίας, Καναδά, Ινδονησίας, Ιαπωνίας, Μαλαισίας, Μεξικό, Σιγκαπούρης και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Μιλάμε για μια συντονισμένη δηλαδή απειλή για την παγκόσμια υγεία. Ο Κώδικας ενεργεί υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, έχοντας τη λογική των ναπολεόντιων νόμων, αντί δηλαδή για τη συνήθη πρακτική, κατά την οποία αναγράφονται τα διατροφικά στοιχεία και οι ουσίες που απαγορεύονται, ο κώδικας αναγράφει μόνο τα διατροφικά είδη που επιτρέπονται, καθιστώντας αυτομάτως παράνομη την κατοχή, παραγωγή και εμπορία οποιουδήποτε διατροφικού είδους και στοιχείου δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν.
 Από 1η Ιανουαρίου 2010, η εφαρμογή του Κώδικα γίνετε υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αν ένα κράτος-μέλος αρνηθεί να επικυρώσει ή να τηρήσει τους όρους του, χάνει αυτομάτως οποιαδήποτε προσφυγή γίνει εναντίον του από άλλο κράτος-μέλος, όσο εξωφρενική και αν είναι αυτή.Πολλοί κρατικοί οργανισμοί και υπηρεσίες, όπως η Διεύθυνση Θεραπευτικών Αγαθών της Αυστραλίας, επιχειρούν να κατευνάσουν τις ανησυχίες του κοινού , καταφεύγοντας σε διαβεβαιώσεις ότι οι οδηγίες του Κώδικα για την κατάργηση των βιταμινών και των μετάλλων δεν θα εφαρμοστούν στη χώρα τους. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι συνοδευτικοί νόμοι θα θεσπιστούν εν όψει της εναρμόνισης των κρατών-μελών του Οργανισμού με τις οδηγίες του Κώδικα.
 Ορισμένες από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από τον Διατροφικό Κώδικα,  ακολουθούν παρακάτω:
α)Ο Κώδικας θα απαγορεύει τη χρήση Θρεπτικών Ουσιών.
 β) Κάθε είδος τροφής ακόμα και τα βιολογικά θα επεξεργάζονται με ακτινοβολία, προκειμένου να απομακρυνθούν όλα τα δήθεν τοξικά θρεπτικά στοιχεία.
 Τα θρεπτικά στοιχεία όπως βιταμίνες κτλ. θα είναι παράνομα σε θεραπευτικές δοσολογίες και θα μειωθούν σε ποσότητες αμελητέες, με ανώτατο όριο 15% της σημερινής συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Ακόμα και με συνταγή γιατρού θα είναι αδύνατο για κάποιον να βρίσκει τα παραπάνω στοιχεία σε μεγαλύτερες θεραπευτικές δόσεις.
 Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί η δρ. Ρίμα, βιταμίνες, μέταλλα, ακόμα και βότανα π.χ η  Εχινάκια θα απαγορευτούν κατά αντίστοιχο τρόπο με τις ναρκωτικές ουσίες, αν οι πολίτες δεν αντισταθούν στην εφαρμογή των διατάξεων του νέου Διατροφικού Κώδικα .
 Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Προϊόντων Γεωργικής Παραγωγής ΡΑΟ και του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας WΗΟ, από μόνη της η οδηγία για ελαχιστοποίηση της χρήσης βιταμινών και μετάλλων εκτιμάται ότι θα επιφέρει μέσα σε μια δεκαετία τον θάνατο τουλάχιστον 3 δισ. ανθρώπων. Από τους θανάτους αυτούς, το 1 δισ. θα προέλθει απευθείας από τη στέρηση τροφής, ενώ τα υπόλοιπα 2 δισ. θα επέλθουν ως συνέπεια της κακής ποιότητας διατροφής από εκφυλιστικές ασθένειες που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί, όπως είναι οι διάφορες μορφές καρκίνου, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο διαβήτης.
 Η χορήγηση τροφής αποστραγγισμένης από κάθε είδους θρεπτικές ουσίες, βομβαρδισμένης με ακτινοβολία και γεμάτης με τοξίνες, ορμόνες και φυτοφάρμακα-εντομοκτόνα, είναι πραγματικά ο ταχύτερος και πλέον επωφελής οικονομικά τρόπος για τη δημιουργία ενός κύματος κρουσμάτων από ασθένειες, για τις οποίες ηπλέον ενδεδειγμένη δράση είναι η επίσης τοξική φαρμακευτική αγωγή.
 Η παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία περίμενε την επικείμενη εναρμόνιση όλων των κρατών-μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με τον Κοντεξ Αλιμεντάριους για χρόνια.
 Η επικεφαλής του ιατρικού τμήματος της δρ. Ρίμα, έχει ήδη καταθέσει αγωγές εναντίον της αμερικανικής κυβέρνησης και αντιμάχεται την εφαρμογή του Κώδικα σε κάθε χώρα όπου πραγματοποιούνται οι τακτικές συνεδριάσεις της επιτροπής, ενημερώνοντας κοινό και εκλεγμένους αντιπροσώπους για τις ολέθριες επιπτώσεις. Όπως φάνηκε και από τα εξαιρετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα της διεθνούς αντίστασης στα ίδια συμφέροντα, σχετικά με την επιβολή των μεταλλαγμένων τροφίμων στη σύγχρονη διατροφή, οι μεγάλες πολυεθνικές των τροφίμων, φαρμάκων, γεωργικών και χημικών προϊόντων δεν είναι ανίκητες.
Ο αγώνας που δίνει η γιατρός έχει ήδη αποδώσει καρπούς, καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες παγκοσμίως ενημερώνονται, αφυπνίζονται και παίρνουν θέση ενάντια στα μεγάλα συμφέροντα που επιβουλεύονται το μέλλον της ανθρωπότητας.

Περισσότερα στοιχεία μπορεί κανείς να βρει στα αναρτημένα βίντεο με την ομιλία της Dr. Rima Laibow παρακάτω.

http://video.google.com/videoplay?docid=-5266884912495233634

Erixtheas

δίνει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα από ...ΠΡΩΤΩ ΧΕΡΙ!!!

μετονομασία της "οδού Βιζουκίδου"

Τι ξεχνούν όσοι αντιδρούν στην απόφαση για μετονομασία της "οδού Βιζουκίδου"

Ο Βιζουκίδης μεταξύ αυτών που υποδέχθηκαν
τους Γερμανούς κατά την είσοδό τους στην πόλη
Αντιδρούν κάποιοι στην απόφαση της επιτροπής Ονοματοθεσίας του δήμου Θεσσαλονίκης να εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο τη μετονομασία της οδού «καθηγητή Βιζουκίδου» στις 40 Εκκλησιές, αγνοούν όμως το ρόλο και τη δράση του στην κατοχική Θεσσαλονίκη. Η απόφαση αυτή, που ελήφθη με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά, έχει ξεσηκώσει τα μέλη της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης, την οποία ίδρυσε ο Περικλής Βιζουκίδης. Αλλά οι αντιδρώντες δεν λαμβάνουν υπόψη τους τον «βίο και Πολιτεία» του Βιζουκίδη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε τους Γερμανούς κατακτητές κατά την είσοδό τους στη Θεσσαλονίκη. (βλέπε περισσότερα στο  http://farosthermaikou.blogspot.com/2011/07/blog-post_4744.html)
Το θέμα είχε παραπέμψει στην επιτροπή ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Παναγιώτης Αβραμόπουλος, ο οποίος σε ανακοίνωσή του τόνιζε ότι υπήρξαν καταγγελίες και διαμαρτυρίες πολιτών για την ομώνυμη στάση του ΟΑΣΘ (η οποία έχει ήδη αλλάξει όνομα). «Εχουν ενδελεχώς αναπτυχθεί από ανθρώπους με γνώση και ευαισθησία οι λόγοι που βαρύνουν το πρόσωπο του Περικλή Βιζουκίδη», τονίζεται στην ανακοίνωση.
Το θέμα της τιμής που αποδίδεται από το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης σε αμφιλεγόμενες προσωπικότητες έχει θέσει στο παρελθόν ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη - ανοιχτή πόλη», Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, ο οποίος επικαλείται ιστορικές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες ο Π. Βιζουκίδης, καθηγητής στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, υποδέχτηκε τους Γερμανούς κατακτητές το 1941 και μαζί με επιτροπή «αρχών» τούς παρέδωσαν τα κλειδιά της πόλης.
«Τίθεται γενικά ένα ζήτημα σεβασμού της μνήμης της πόλης», τονίζει ο κ. Μηταφίδης, και προσθέτει: «Εν όψει και του εορτασμού της επετείου της Θεσσαλονίκης το 2012, θεωρούμε ότι θα πρέπει να τεθεί θέμα αποκατάστασης της ιστορικής μνήμης. Αλλωστε, οι αντιστασιακοί έχουν ζητήσει όλες τις ονοματοδοσίες που δόθηκαν από τα δημοτικά συμβούλια της Θεσσαλονίκης την περίοδο της Χούντας».
Για απαράδεκτη εισήγηση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του δήμου έκανε λόγο από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ηπειρωτικής Εστίας, Βασίλης Καυκιάς. «Πραγματικά έπεσα από τα σύννεφα, όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι Ηπειρώτες της Θεσσαλονίκης, όταν ακούσαμε ότι μετά από 70 χρόνια από την ίδρυση της Ηπειρωτικής Εστίας κάποιοι αμφισβητούν τα κοινωνικά φρονήματα του ιδρυτή της, Περικλή Βιζουκίδη. Είπαμε και στο δήμαρχο ότι δημιουργεί μια νέα πλατεία αγανακτισμένων», τόνισε ο κ. Καυκιάς. Οι Ηπειρώτες της Θεσσαλονίκης είναι αποφασισμένοι να προσφύγουν ακόμη και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ έχουν ήδη στείλει επιστολές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και σε όλα τα κόμματα.