Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα - The 147 commandments in Delphi

αφιερωμένο στους "Άρχοντες" της κοινωνίας

Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα - The 147 commandments in DelphiΈπου θεώ (Ακολούθα τον θεό - Follow God)
Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο - Obey the Law)
Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς - Respect Entities)
Γονείς αίδου (Να ντρέπεσαι τους γονείς σου - Feel ashamed in front of your Parents)
Ηττώ υπέρ δικαίου (Να καταβάλεσαι για το δίκαιο - End yourself for the Fair)
Γνώθι μαθών (Γνώρισε αφού μάθεις - Know after you have Learned)
Ακούσας νόει (Κατανόησε αφού ακούσεις - Comprehend after you have Listened)
Σαυτόν ίσθι (Γνώρισε τον εαυτό σου - Know Yourself)

Εστίαν τίμα (Να τιμάς την εστία σου - Honour your Home)
Άρχε σεαυτού (Να κυριαρχείς τον εαυτό σου - Dominate Yourself)
Φίλους βοήθε (Να βοηθάς τους φίλους - Help your Friends)
Θυμού κράτε (Να συγκρατείς το θυμό σου - Restrain your Anger)
Όρκω μη χρω (Να μην ορκίζεσαι - Do not Swear)
Φιλίαν αγάπα (Να αγαπάς τη φιλία - Love Friendship)
Παιδείας αντέχου (Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου - Be Commited to Knowledge)
Σοφίαν ζήτει (Να αναζητάς τη σοφία - Seek Wisdom)
Ψέγε μηδένα (Να μην κατηγορείς κανένα - Blame Noone)
Επαίνει αρετήν (Να επαινείς την αρετή - Praise the Virtue)
Πράττε δίκαια (Να πράττεις δίκαια - Act Fairly)
Φίλοις ευνόει (Να ευνοείς τους φίλους - Favour Friends)
Εχθρούς αμύνου (Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς - Bewear of Enemies)
Ευγένειαν άσκει (Να είσαι ευγενής - Practice Kindness)
Κακίας απέχου (Να απέχεις από την κακία - Abstain from Evil)
Εύφημος ίσθι (Να έχεις καλή φήμη - Have a Good Reputation)
Άκουε πάντα (Να ακούς τα πάντα - Listen All)
Μηδέν άγαν (Να μην υπερβάλλεις σε τίποτα - Do not Exaggerate in Anything)
Χρόνου φείδου (Να μη σπαταλάς το χρόνο - Don't Spend the Time)
Ύβριν μίσει (Να μισείς την ύβρη - Hate Insulting)
Ικέτας αίδου (Να σέβεσαι τους ικέτες - Feel Ashamed in front of the Seekers)
Υιούς παίδευε ( Να εκπαιδεύεις τους γιους σου - Educate your Sons)
Έχων χαρίζου (Όταν έχεις, να χαρίζεις - Having Donate)
Δόλον φοβού (Να φοβάσαι το δόλο - Feel Fear for the Fault)
Ευλόγει πάντας (Να λες καλά λόγια για όλους - Bless Everybody)
Φιλόσοφος γίνου (Να γίνεις φιλόσοφος - Become a Philosopher)
Όσια κρίνε (Να κρίνεις τα όσια - Test the Sacred)
Γνους πράττε (Να πράττεις με επίγνωση - Act with Selfconsciousness)
Φόνου απέχου ( Να μη φονεύεις- Keep Away from Murdering)
Σοφοίς χρω (Να συναναστρέφεσαι με σοφούς - Befriend Wise People)
Ήθος δοκίμαζε (Να επιδοκιμάζεις το ήθος - Apploud Ethics)
Υφορώ μηδένα (Να μην είσαι καχύποπτος -  Be Suspicious for Noone)
Τέχνη χρω (Να ασκείς την Τέχνη - Practice Art)
Ευεργεσίας τίμα (Να τιμάς τις ευεργεσίες - Honour Benefactions)
Φθόνει μηδενί (Να μη φθονείς κανένα - Envy Noone)
Ελπίδα αίνει ( Να δοξάζεις την ελπίδα - Praise and Glorify Hope)
Διαβολήν μίσει (Να μισείς τη διαβολή - Hate Calumniating)
Δικαίως κτω (Να αποκτάς δίκαια - Αcquire Fairly)
Αγαθούς τίμα ( Να τιμάς τους αγαθούς - Honour the Good Persons)
Αισχύνην σέβου ( Να σέβεσαι την εντροπή - Respect Shame)
Ευτυχίαν εύχου (Να εύχεσαι ευτυχία - Wish Happiness)
Εργάσου κτητά (Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης - Strain for Things Worthy of Acquisition)
Έριν μίσει ( Να μισείς την έριδα - Hate to Hate)
Όνειδος έχθαιρε (Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό - Be Hostile to Derision)
Γλώσσαν ίσχε (Να συγκρατείς τη γλώσσα σου - Hold your Tongue)
Ύβριν αμύνου (Να αμύνεσαι στην ύβρη - Fight Arrogance)
Κρίνε δίκαια (Να κρίνεις δίκαια - Judge Fairly)
Λέγε ειδώς (Να λες γνωρίζοντας - Talk after Knowing)
Βίας μη έχου (Να μην έχεις βία - Do not be Possesed by Violence)
Ομίλει πράως (Να ομιλείς με πραότητα - Speak Calmly)
Φιλοφρόνει πάσιν (Να είσαι φιλικός με όλους - Think Friendly for Everybody)
Γλώττης άρχε (Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου - Be the Master of your Tongue)
Σεαυτόν ευ ποίει (Να ευεργετείς τον εαυτό σου - Be Benefactor of Yourself)
Ευπροσήγορος γίνου ( Να είσαι ευπροσήγορος - Be Affable)
Αποκρίνου εν καιρώ ( Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό - Respond when the Time is Correct for an Answer)
Πόνει μετά δικαίου (Να κοπιάζεις δίκαια - Mohel Fairly)
Πράττε αμετανοήτως (Να πράττεις με σιγουριά - Act Strictly)
Αμαρτάνων μετανόει (Όταν σφάλλεις, να μετανοείς - Ifyou are Wrong, Repend)
Οφθαλμού κράτει (Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου - Be the Master of your Eyes)
Βουλεύου χρήσιμα (Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα - Think Usefuly)
Φιλίαν φύλασσε (Να φυλάττεις τη φιλία - Protect Friendship)
Ευγνώμων γίνου (Να είσαι ευγνώμων - Be Grateful)
Ομόνοιαν δίωκε (Να επιδιώκεις την ομόνοια - Chase Peace)
Άρρητα μη λέγε ( Να μην λες τα άρρητα - Do not Speak about Unspoken)
Έχθρας διάλυε (Να διαλύεις τις έχθρες - Dissolve Hate)
Γήρας προσδέχου ( Να αποδέχεσαι το γήρας - Accept the Aging)
Επί ρώμη μη καυχώ (Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου - Don't brag about your power)
Ευφημίαν άσκει (Να αγωνίζεσαι για καλή φήμη - Practice the Way to Become an Excellent Example)
Απέχθειαν φεύγε (Να αποφεύγεις την απέχθεια - Be Away from Αbomination)
Πλούτει δικαίως (Να πλουτίζεις δίκαια - Become Rich in a Fair Way)
Κακίαν μίσει (Να μισείς την κακία - Hate Evil)
Μανθάνων μη κάμνε (Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις - Never Feel Tired to Learn)
Ους τρέφεις αγάπα ( Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις - Love the Ones you Feed)
Απόντι μη μάχου (Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών - Never Fight an Absent One)
Πρεσβύτερον αιδού (Να ντρέπεσαι τους μεγαλύτερους - Feel Ashamed in front of the Elders)
Νεώτερον δίδασκε (Να διδάσκεις τους νεότερους - Teach the Younger Ones)
Πλούτω απόστει (Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο - Distant Yourself from the Wealth)
Σεαυτόν αιδού (Να ντρέπεσαι τον εαυτό σου - Be Ashamed of Yourself)
Μη άρχε υβρίζων (Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία - Do Not Dominate with Arrogance)
Προγόνους στεφάνου ( Να στεφανώνεις τους προγόνους σου - Crown Your Ancestors)
Θνήσκε υπέρ πατρίδος (Να πεθαίνεις για την πατρίδα σου - Die for your Country)
Επί νεκρώ μη γέλα ( Να μην περιγελάς τους νεκρούς - Don't Razz the Dead Ones)
Ατυχούντι συνάχθου (Να συμπάσχεις με το δυστυχή - Empathize the Unhappy One)
Τύχη μη πίστευε (Να μην πιστεύεις την τύχη - Do not Believe in Luck)
Τελεύτα άλυπος (Να πεθαίνεις χωρίς λύπη - Do Die Without Sorrow)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου