Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Η ώρα των συνδικαλιστών της ΔΕΗ για τις αυξήσεις τιμολογίων από 1ης της νέας χρονιάς!

25 Νοεμβρίου 2011

  • Το ξεφτίλισμα των κυβερνητών
  • Ο κοινωνικός ρόλος των συνδικαλιστών
  • Οι αυξήσεις των τιμολογίων
Κρατάμε μικρό καλάθι για το ρόλο των ισχυρών συντεχνιών στις δύσκολες στιγμές της κοινωνίας όπως είναι η συντεχνία της ΔΕΗ.
Γνωρίζουμε οτι είναι θεσμός με καθήκον του να στηρίξει το βιοτικό επίπεδο των μελών του και καλά κάνει γιατί άσχετα με την ανισσοροπία των αμοιβών στην Ελλάδα οτιδήποτε έχει κατακτήσει το κατέκτησε με ένα ικανότατο και ισχυρό Συνδικάτο.
Ένα συνδικάτο που γνώριζε όπως αποδείχθηκε οτι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο δεν επιτρέπει τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού στους πολίτες για φορολογικούς λόγους
Ξευτιλίζοντας για μία ακόμη φορά τους "μάγκες στη πλάτη μας" κυβερνήτες οι οποίοι θέλουν να παραστήσουν τους Ευρωπαίους μη γνωρίζοντας το Ευρωπαϊκό Δίκαιο υπέρ του πολίτη.
Γνωρίζοντας μόνον να βάζουν υπογραφή μόνον σε βίαιες υποχρεώσεις του Έλληνα πολίτη για να τον γονατίσουν!
Η στάση των συνδικαλιστών όμως στη περίπτωση των τελών ακινήτων μέσω ΔΕΗ δείχνει οτι αντιλαμβάνονται το σοφό ρητό "όταν καίγεται η πόρτα του γείτονα" και προσέφεραν μέρος της δύναμής τους στη κοινωνία.
Γιατί και αυτοί στη κοινωνία ανήκουν!
Ο αγώνας τους όμως και η κοινωνική τους αντίσταση δεν πρέπει να σταματήσει εδώ.
Πιο συγκεκριμένα έχει εξαγγελθεί σοβαρότατη αύξηση των τιμολογίων από 1ης Ιανουαρίου 2012 !
Αυτό σημαίνει οτι η οποιαδήποτε ευνοϊκή ρύθμιση για το χαράτσι της ΔΕΗ θα αντικατασταθεί στο πολλαπλάσιο από τις αυξήσεις στο ρεύμα.
Θα πρέπει να το εξετάσει το Συνδικάτο της ΔΕΗ και να πάρει θέση
Θα περιμένουμε με αισιοδοξία και θα επανέλθουμε !
Diogenis Safe Ε-mail
Επικοινωνία
: Diogenis@Safe-mail.net

«ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ (αποσπάσματα)


Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς
2179
MEPOΣ ΠPΩTO
Bασικές διατάξεις
TMHMA A΄
Moρφή τoυ πoλιτεύματoς
Άρθρo 1
1. To πoλίτευμα της Eλλάδας είναι Πρoεδρευόμενη
Koινoβoυλευτική Δημoκρατία.
2. Θεμέλιo τoυ πoλιτεύματoς είναι η λαϊκή κυριαρ−
χία.
3. Όλες oι εξoυσίες πηγάζoυν από τo Λαό, υπάρχoυν
υπέρ αυτoύ και τoυ Έθνoυς και ασκoύνται όπως oρίζει
τo Σύνταγμα.
Άρθρo 2
1. O σεβασμός και η πρoστασία της αξίας τoυ αν−
θρώπoυ απoτελoύν την πρωταρχική υπoχρέωση της
Πoλιτείας.
2. H Eλλάδα, ακoλoυθώντας τoυς γενικά αναγνωρι−
σμένoυς κανόνες τoυ διεθνoύς δικαίoυ, επιδιώκει την
εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιoσύνης, καθώς και την
ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και
των κρατών.
MEPOΣ ΔEYTEPO
Aτoμικά και κoινωνικά δικαιώματα
Άρθρo 4
1. Oι Έλληνες είναι ίσoι ενώπιoν τoυ νόμoυ.
2. Oι Έλληνες και oι Eλληνίδες έχoυν ίσα δικαιώματα
και υπoχρεώσεις.
3. Έλληνες πoλίτες είναι όσoι έχoυν τα πρoσόντα πoυ
oρίζει o νόμoς. Eπιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική
ιθαγένεια μόνo σε περίπτωση πoυ κάπoιoς απέκτησε
εκoύσια άλλη ιθαγένεια ή πoυ ανέλαβε σε ξένη χώρα
υπηρεσία αντίθετη πρoς τα εθνικά συμφέρoντα, με τις
πρoϋπoθέσεις και τη διαδικασία πoυ πρoβλέπει ειδικό−
τερα o νόμoς.
4. Mόνo Έλληνες πoλίτες είναι δεκτoί σε όλες τις
δημόσιες λειτoυργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις πoυ
εισάγoνται με ειδικoύς νόμoυς.
5. Oι Έλληνες πoλίτες συνεισφέρoυν χωρίς διακρίσεις
στα δημόσια βάρη, ανάλoγα με τις δυνάμεις τoυς.
Άρθρo 7
1. Έγκλημα δεν υπάρχει oύτε πoινή επιβάλλεται χωρίς
νόμo πoυ να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης
και να oρίζει τα στoιχεία της. Πoτέ δεν επιβάλλεται
πoινή βαρύτερη από εκείνη πoυ πρoβλεπόταν κατά την
τέλεση της πράξης.
2. Tα βασανιστήρια, oπoιαδήπoτε σωματική κάκωση,
βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχoλoγικής βίας, καθώς και
κάθε άλλη πρoσβoλή της ανθρώπινης αξιoπρέπειας
απαγoρεύoνται και τιμωρoύνται, όπως νόμoς oρίζει.

Άρθρo 10
1. Kαθένας ή πoλλoί μαζί έχoυν τo δικαίωμα, τηρώντας
τoυς νόμoυς τoυ Kράτoυς, να αναφέρoνται εγγράφως
στις αρχές, oι oπoίες είναι υπoχρεωμένες να ενεργoύν
σύντoμα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντoύν
αιτιoλoγημένα σε εκείνoν, πoυ υπέβαλε την αναφoρά,
σύμφωνα με τo νόμo.
2. Mόνo μετά την κoινoπoίηση της τελικής απόφασης
της αρχής στην oπoία απευθύνεται η αναφoρά, και με
την άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνoυ πoυ την
υπέβαλε για παραβάσεις πoυ τυχόν υπάρχoυν σ’ αυτή.
**3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να
απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και
χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολο−
γητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία,
όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε
περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή
παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων
και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρημα−
τική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει.Στείλτε μία κάρτα στο Καστελόριζο

Μαυρίδου Καλούδη
Στείλτε μία κάρτα στο Καστελόριζο στην εξής διεύθυνση. Είναι σημαντικό να πάει ταχυδρομικά. "Δημαρχείο Μεγίστης ή Δημοτικό Σχολείο Μεγίστη 85111 Καστελόριζο Δωδεκάνησα Ελλάδα. Πρέπει να κάνει το γύρω του κόσμου, Από τον Καθηγητή του ΕΜΠ Ευριπίδη Μπίλη: Για τους σοβαρότατους λόγους που αναφέρει κατωτέρω ο συνάδελφος ...Θεόδωρος Καρυώτης παρακαλείστε να στείλετε ταχυδρομικώς μία οποιαδήποτε κάρτα στο Καστελόριζο, στη δ/νση: όχι μονό τώρα αλλά και Χριστούγεννα και Πάσχα. Δημαρχείο Μεγίστης ή Δημοτικό Σχολείο Μεγίστη , 851 11 Καστελόριζο Δωδεκάνησα Ελλάδα Καλούνται επίσης οι Ομογενείς και οι φοιτητές μας να στείλουν κάρτα από όλες τις γωνιές του πλανήτη: Megisti Municipality or Elementary School Megisti , 851 11, Kastelorizo , Dodekanisa , GREECE. Παρακαλείστε να διαβάσετε το πιο κάτω κείμενο του Καθηγητή Καρυώτη για να αντιληφθείτε τη σημασία της αποστολής. Στόχος, να κατακλυσθεί το Ελληνικό Καστελλόριζο με κάρτες από όλον τον απανταχού του κόσμου Ελληνισμό. Ευριπίδης Μπίλλης, Τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ «ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ. ΒΟΗΘΗΣΤΕ !!! ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΠΛΕΞΕΙ ΑΣΧΗΜΑ ΕΛΛΗΝΕΣ...... ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΚΑΝΤΕ ΤΟ !!! Μια κάρτα δεν κοστίζει, αξίζει . ΜΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΡΤΑ ΜΑΣ ΑΡΚΕΙ!!!!!! Διευθυνση: Megisti Municipality or Elementary School Megisti , 851 11, Kastelorizo , Dodekanisa , GREECE Παρά την σπουδαιότητα του Καστελόριζου οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι ανησυχητικές. Από τον Νοέμβριο υπάρχουν πληροφορίες πως η Τουρκία αμφισβητεί νομικά το δικαίωμα του συμπλέγματος των νησιών του Καστελόριζου να έχουν υφαλοκρηπίδα. Καλούμε όλους τους Έλληνες ,Ελλάδας, Κύπρου και Διασποράς, να στείλουν μια κάρτα ή επιστολή στο Καστελόριζο .. Επιμένουμε να σταλεί ταχυδρομικώς, ούτως ώστε να αναγκαστούν τα πλοία να μεταφέρουν τα μηνύματα φυσικά (και όχι ηλεκτρονικά) στο νησί. Να φανεί έμπρακτα και απτά το ενδιαφέρον μας για το μικρό αλλά τόσο σημαντικό κομμάτι αυτό του Ελληνισμού. Μια υλοποιημένη και όχι άυλη παρουσία μας σηματοδοτεί πολλά. Μια μικρή θυσία, να αγοράσουμε, να γράψουμε και να ταχυδρομήσουμε μια κάρτα, θα αναδείξει στους πάντες πως αυτό το νησί που δένει Ελλάδα και Κύπρο δεν το ξεχνάμε, και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα Τούρκο στρατοκράτη να το επιβουλεύεται. Βλέποντας το Καστελόριζο από ένα χάρτη της ανατολική Μεσογείου, θα δείτε πως το νησί αποτελεί ένα κόμβο, που δένει γεωπολιτικά την Ελλάδα με την Κύπρο μας. Χωρίς το Καστελόριζο, τα χωρικά ύδατα των ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη) μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, θα τέμνονταν κάθετα από ένα θαλάσσιο σύνορο μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, καθιστώντας αδύνατη, την δυνατότητα κοινής ελλαδοκυπριακής συνεκμετάλλευσης κοιτασμάτων ορυκτού πλούτου, όπως επίσης και την δυνατότητα ενεργοποίησης του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος. Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο), αν τύχει σωστής πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης, με γνώμονα πάντοτε το εθνικό συμφέρον, θα μπορεί να δώσει λύσεις στα τεράστια προβλήματα που μαστίζουν την χώρα και να την βγάλουν από τα αδιέξοδα που την οδηγούν επιλογές υποτέλειας τύπου ΔΝΤ.. Σύμφωνα με τον Καθηγητή Γεωλογίας Αβραάμ Ζεληλίδη του Πανεπιστημίου της Πάτρας, «αν αξιοποιηθούν οι περιοχές νότια της Κρήτης, τα ευρήματα στη Δυτική Ελλάδα, το Καστελόριζο και η λεκάνη "Ηρόδοτος", που εκτείνεται μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου, τότε καλύπτεται η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης για 50 χρόνια» [1]. Ο καθένας μας λοιπόν μπορεί να αντιληφθεί την τοπο-στρατηγική σπουδαιότητα του Καστελόριζου, χωρίς το οποίο Ελλάδα και Κύπρος δεν θα μπορέσουν να οριοθετήσουν την Αποκλειστική Οικονομική τους Ζώνη. Αναφερθήκαμε ήδη στην σπουδαιότητα της πρόσφατης συμφωνίας καθορισμού της ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Η Κύπρος έχει ήδη κάνει παρόμοιες κινήσεις επί Τάσσου Παπαδόπουλου με την Αίγυπτο και τον Λίβανο. Απορήσαμε γιατί η Ελλάδα δεν κάνει παρόμοια κίνηση αφού η οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, δεν αποτελεί μόνο οικονομική προτεραιότητα, αλλά αποτελεί εθνική ανάγκη για την επιβίωση του Ελληνισμού στον γεωπολιτικό χάρτη, και αυτό διότι τα χωρικά μας ύδατα συμπίπτουν, και αυτό οφείλεται στις δυνατότητες που μας παρέχει η ευλογία της ύπαρξης του Καστελόριζου ....;» Υπάρχει ακόμη κι άλλο κείμενο, αλλά είπα να μην σας κουράσω, Τα σπουδαιότερα τα διαβάσατε. παράκληση το EMAIL αυτό να κάνει το γύρω του κόσμου. μιας και έχουμε πουλημένους πολιτικούς ας κάνουμε ότι μπορούμε εμείς.
 
 
 
Το δημοσιεύω και το προωθώ αν και είμαι της γνώμης ότι το πετρέλαιο και το αέριο καλά κάθονται εκεί που είναι δίχως να μας δημιουργούν προβλήματα...ας στραφούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μας παραχώρησε απλόχερα η φύση και δεν δημιουργούν και τα κάθε είδους προβλήματα...

«ΟΧΙ» στο χαράτσι, «όχι» και στις κάμερες ! (βίντεο)

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

ακτιβιστής


Του Γιώργου Νικολαϊδη (gnborn2shoot)

Το πρώτο ακούστηκε προχθες βράδυ (23.11.11) απ’ τους δημότες του Δ. Θερμαϊκού, στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας της «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ», ενάντια στο χαράτσι της ΔΕΗ και με συμμετοχή πλήθους.
Το δεύτερο «όχι» το ίδιο βράδυ, το ξεστόμισε ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου (Κυριάκος Στεφανίδης) για τις…κάμερες! Τις είδε και τρόμαξε. Πανικοβλημένος απ’ το πλήθος συνδημοτών που «εισέβαλε» ειρηνικά στην αίθουσα, μεσούσης της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου. Για να επιδώσει ψήφισμα και τίποτα παραπάνω.


Όλα άρχισαν στις 7.οο μ. μ. και στον προαύλιο χώρο του ΚΕΠ Ν. Επιβατών. Εκεί ο κόσμος, ήρεμα, πολιτισμένα, με προσοχή και με πολύ ενδιαφέρον άκουσε τους εισηγητές. Ειδικούς, με επιχειρήματα και παρρησία. Για το χαράτσι και για την μη απαραίτητη καταβολή του.
Συσπειρωμένοι και ομονοούντες οι κάτοικοι, ανήσυχοι που αδικούνται (κυρίως οι πένητες και οι αδύναμοι να πληρώσουν), ζητούσαν κάθε είδους λεπτομέρειες για την φοροεπιδρομή και το παράνομο τέλος. Με την αίσθηση πως ο Δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο δεν δείχνει σαφή και έμπρακτη συμπαράσταση στο πρόβλημά τους, γι αυτό και δεν βγήκαν μπροστάρηδες, όπως σε άλλους δήμους.
Και ενώ όλα κυλούσαν ειρηνικά, η πρόταση να επιδώσουν «εδώ και τώρα» το ψήφισμά τους στο δημοτικό συμβούλιο που συνεδρίαζε (συμπτωματικά) εκείνη την ώρα, «άναψε» εκατέρωθεν τα αίματα.
Οι δημότες μπαίνουν στην αίθουσα και οι αντεγκλήσεις αρχίζουν ακαριαία. O Πρόεδρος του δημ. Συμβουλίου, λες και δεν είχε κάτι άλλο να κάνει, «απαιτεί» με στόμφο και έμφαση: «Να κλείσουν αμέσως οι κάμερες»!!!
Γιατί…τρόμαξες, Πρόεδρε; Τι σας ενόχλησε και τιναχτήκατε σαν ελατήριο μη βγει στο φως του Ήλιου και στην κρίση της κοινής γνώμης ό,τι κατέγραψαν οι κάμερες μπροστά σε 150 άτομα; Αυτές (οι κάμερες) ήταν το πρόβλημά σας μη περιγράψουν το κλίμα στα πρώτα λεπτά της «εισβολής», ή ο πανικός μη πάρετε θέση ως δημοτικό συμβούλιο; Λες να εισβάλαμε στη «Λέσχη Μπίλντενμπεργκ» με τους συνέδρους, τα στεγανά και τα μυστικά της και δεν το ξέραμε;
Οι καταστάσεις σας ξεπέρασαν, κ. Πρόεδρε. Κι εσάς και το Συμβούλιό σας. Κι αν νομίσατε πως οι συνεδριάσεις έχουν σημασία και ειδικό βάρος μόνο όταν πρόκειται για αυξήσεις δημοτικών τελών, γιορτές, πανηγύρια κ.ά.«βελτιωτικά» της μακροημέρευσή σας σε δημοτικά πόστα, τότε καλά κάνετε και…φοβάστε τις κάμερες. Θα’ ρθουν επιθετικότερες-να (μου) το θυμάστε- και οι συνδημότες θα γνωρίζουν (γιατί θα το βλέπουν) ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ τι, αν και πώς το συζητάτε εκεί μέσα ! ΟΛΟΙ ΣΑΣ !
Και να δείτε, τότε, που θα διαγκωνίζεστε ποιος θα βρεθεί μπροστά στις…απαγορευμένες κάμερες προφίλ και ανφάς, έχοντας ρίξει πολύ νερό στο κρασί σας. Και…ζελέ στα μαλλιά σας !
Και το φινάλε της (δύσκολης) βραδιάς του δημοτικού συμβουλίου;


Με την κινητοποίησή τους, οι Πολίτες ανάγκασαν τη Διοίκηση να αποδεχτεί τις προτάσεις της Ανεξάρτητης Πρωτοβουλίας και να ψηφιστούν, τελικά, από ΟΛΕΣ τις παρατάξεις:
1. Το χαράτσι καταδικάστηκε ως παράνομο, άδικο και


αντισυνταγματικό,


2. Δηλώθηκε πως δεν θα επιτραπεί να μείνει στο σκοτάδι


κανένα σπίτι στο Θερμαϊκό


3. Παραχωρήθηκε χώρος στο Δήμο στην Ανεξάρτητη


Πρωτοβουλία Πολιτών,


όπου θα προσέρχονται οι πολίτες για να καταθέτουν τα


δικαιολογητικά,

ώστε να συνταχθεί (σε πρώτη φάση) ένα ομαδικό εξώδικο


κατά της ΔΕΗ,

αλλά και υπόλοιπες αναγκαίες νομικές πράξεις άρνησης

καταβολής του παράλογου φόρου.


Δείτε το σχετικό μας βίντεο από την συγκέντρωση, τις αντεγκλήσεις, την επεισοδιακή επίδοση ψηφίσματος των δημοτών και αποσπάσματα από τις…αγορεύσεις των πανικοβλημένων:
Αναρτήθηκε από Ακτιβιστής on 25.11.11.