Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

SOS ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2011.

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ
Επί της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς αρ. 29. Ν.3986/2011
Του κατοίκου……………με ΑΦΜ………….
ΠΡΟΣ Την Δ.Ο.Υ ...........
Για τη διεκδίκηση της επιστροφής της καταβληθείσας έκτακτης εισφοράς
ποσού ευρώ......
Δηλώνω και με την παρούσα ότι η επιβληθείσα, δυνάμει της υπ' αρ.... ειδοποίησης, σε βάρος μου έκτακτης εισφοράς αρ. 29 Ν.3986/2011 ποσού ευρώ........
(υπ' αρ. χρημ. καταλ ) ΔΕΝ είναι σύννομη, διότι η διάταξη αυτή δεν
είναι δυνατό να εφαρμοσθεί, αντιβαίνουσα σε ρητές συνταγματικές διατάξεις.
Ειδικότερα:
Α. Η υπό της άνω διατάξεως επιβολή αναδρομικής φορολογικής επιβάρυνσης
Δια της εν λόγω διατάξεως αρ. 29 Ν.3986/2011 επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στο συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο των φυσικών προσώπων ή της σχολάζουσας κληρονομιάς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 (διαχειριστικής χρήσης 2010) εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 12.000,00 €.
Δηλαδή διώκεται εν έτει 2011 η επιβολή φορολογικής επιβάρυνσης για ήδη φορολογηθέντα εισοδήματα του έτους 2010.
Συνεπώς η επιβληθείσα εισφορά αντίκειται στην διάταξη της παρ. 2 αρ. 78 του Συντάγματος, η οποία ρητώς απαγορεύει την επιβολή με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από τις προθεσμίες του οικονομικού έτος κατά το οποίο επιβλήθηκε.
Β. Η υπό του αρ. 29 Ν.3986/2011 παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.
Στην παρ. 2 του ιδίου αρ. 29 Ν.3986/2011 καθορίζεται ο τρόπος κλιμακώσεως της εκτάκτου εισφοράς, εκκινώντας από το ποσό των 120 € για ετήσιο συνολικό εισόδημα 12.001,00 € και άνω.
Εντούτοις, η καθιερούμενη στην άνω διάταξη κλίμακα προσκρούει στην κατοχυρωθείσα δια της παρ. 5 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας κατά την οποία « οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».
Και τούτο διότι δια της άνω κλίμακας ο φορολογούμενος που δήλωσε καθαρό εισόδημα 12.000,00 € δεν επιβαρύνεται με την εν λόγω εισφορά, ενώ ο δηλώσας εισόδημα κατά 1 μόλις ευρώ μεγαλύτερο (12.001,00 €) υπόκειται σε εισφορά .
Σημειωτέον ότι αντίστοιχη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας παρατηρείται σε όλα τα κλιμάκια εισοδήματος, βάσει των οποίων υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά, δηλαδή για διαφορές 1 μόνο ευρώ ο φορολογούμενος υπόκειται σε πολλαπλάσια επιβάρυνση.
Γ. Η υπό της ίδιας διατάξεως παραβίαση, πολλαπλή μάλιστα, της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως .
Γ1.Η εν λόγω εισφορά καταλαμβάνει και έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας επ' ονόματι των φυσικών προσώπων ή αυτοτελώς φορολογηθέντα με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. μερίσματα, τόκοι κλπ), τα οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου φορολογουμένου εάν θα περιληφθούν στην υποβαλλόμενη υπ' αυτού δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου έτους.
Ωστόσο, ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς και επί των άνω εσόδων συνιστά παραβίαση της θεσπισθείσας δια της παρ.2 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της ίσης μεταχείρισης κατά την οποία « οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».
Και τούτο διότι ο συνυπολογισμός των εν λόγω εσόδων άγει σε προφανή άνιση μεταχείριση τον φορολογούμενο που περιέλαβε αυτά στη δήλωση του και αυτόν που εξίσου νομίμως (δεδομένου ότι δε θεσπίζεται σχετική υποχρέωση δηλώσεως αυτών) δεν τα δήλωσε καθόλου.
Γ2. Ετέρα παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας αποτελεί ασφαλώς και η υπό της άνω διατάξεως επιβολή της εισφοράς μόνο σε φυσικά πρόσωπα, ενώ τα νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά τεκμήριο έχουν ασυγκρίτως μεγαλύτερα φοροδοτική ικανότητα, δεν υπάγονται στην άνω εισφορά, εξαιρούμενα οιασδήποτε συμμετοχής στο εκτάκτως επιβαλλόμενο φορολογικό βάρος.
Δ. Η δια της περ. 5 παρ.5 αρ. 29 Ν.3986/2011 παραβίαση του αρ. 20 παρ. 1 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας.
Στην εν λόγω περ. 5 παρ. 5 του άνω αρ. 29 Ν. 3986/2011 προβλέπεται ρητώς ότι η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 5 αυτού.
Εντούτοις, η εν λόγω πρόβλεψη αντίκειται ευθέως στην διάταξη της παρ. 1 αρ. 20 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας, η οποία καταλαμβάνει και την προσωρινή προστασία, καθιερούμενη από την διάταξη του αρ. 2 Ν.820/1978, η οποία, ως γενική διάταξη περί αναστολής εισπράξεως αμφισβητούμενου με προσφυγή φόρου, έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις.
Για τους παραπάνω λόγους η ως άνω διάταξη αρ. 29 Ν.3986/2011 περί επιβολής έκτακτης εισφοράς, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί ως αντικείμενη στις προαναφερθείσες Συνταγματικές διατάξεις, δεδομένου ότι σε ευνομούμενη Πολιτεία δεν νοείται ανατροπή της κατάστασης που διαμορφώθηκε κατ' εφαρμογή των νόμων αυτής, άγουσα κατ' ουσία σε κατάλυση αυτών.
Κατόπιν τούτου, υπείκων στην αδήριτη ανάγκη αποφυγής δυσμενών συνεπειών, προβαίνω σήμερα στην καταβολή του ποσού των
ευρώ ……. ..αφορώντος (την πρώτη εκ των προβλεπομένων του άνω αρ. 29
Ν.3986/2011 ……………. Δόσεων) ή (το σύνολο) της επιβληθείσας σε βάρος μου εισφοράς συνολικού ποσού ……………. με την ρητή επιφύλαξη της αναζητήσεως του ποσού τούτου ως και των λοιπών καταβληθησομένων δόσεων της άνω εισφοράς δια παντός νομίμου μέσου ή διαδικασίας και δυνάμει αποφάσεως οιασδήποτε διοικητικής Αρχής ή Δικαστηρίου.

Με την προσήκουσα τιμή
Ο καταβάλλων με επιφύλαξη φορολογούμενος    TOOK

Οι καλλιτέχνες της χώρας μας που είναι; Γιατί σιωπούν; σιωπή =συνένεση =συνενοχή!

 
Σ’αυτό το απεχθές  έγκλημα κατά του ελληνισμού που συμβαίνει τώρα, συμβάλλουν με την ηχηρή σιωπή τους όλοι: Έλληνες των γραμμάτων και  τεχνών, έλληνες του καλλιτεχνικού χώρου, ανώτατοι Δικαστικοί και νομικοί της χώρας μας, η Ελληνική αστυνομία, καθώς  και η κεφαλή της εκκλησίας .Αλήθεια που είναι ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας, τον άκουσε κανείς ;
Όλοι αυτοί οι κύριοι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως ο παγκοσμίως  γνωστός μουσικοσυνθέτης  και μεγάλος πατριώτης Μίκης Θεοδωράκης που έχει ιδρύσει την “κίνηση ανεξάρτητων πολιτών”, κανένας άλλος δεν ακούγεται. Μια παγερή νεκρική σιωπή πλανάται παντού…
σιωπή =συνένεση =συνενοχή!
Οι  καλλιτέχνες  της  χώρας μας που είναι; Γιατί σιωπούν; Μήπως γιατί είναι μπουκωμένοι από τη χούντα του Παπανδρέου και γι αυτό δεν μπορούν να μιλήσουν;
Όπως ο Νταλάρας που ενδιάμεσα της μεγάλης μάσας πέταξε αυτό το κωμικοτραγικό ότι το Αιγαίο ανήκει στα…ψάρια; Ε  ρε, τι κάνει το χρήμα μέχρι πίστη και εθνικότητες αλλάζει σε μερικούς- μερικούς. Ντροπή σας κύριε Νταλάρα!
Εκτός από μερικών χιλιάδων Ελλήνων  εξεγερμένων που κάναμε και κάνουμε ότι μπορούμε, για να ανατρέψουμε τη ξενόφερτη χούντα του ελεεινού προδότη  Παπανδρέου, όλοι  οι υπόλοιποι έλληνες πολίτες, εσείς πρέπει να ντρέπεστε για αυτή σας τη κατάντια !
Ο  μεγάλος πληθυσμός των ελλήνων σιωπά ενοχικά…γιατί άραγε;
Που είναι οι κεφαλές του κάθε τομέα αυτής της χώρας για να προστατέψουν τον λαό και την Πατρίδα; Και γιατί σιωπούν τώρα που η Ελλάδα και ο λαός τους χρειάζεται;
Ντροπή στους καλλιτέχνες της Ελλάδας !Ντροπή στους έλληνες των γραμμάτων και των τεχνών !Ντροπή στους έλληνες Δικαστές! Και πιο μεγάλη ντροπή στον Αρχιεπίσκοπο της εκκλησίας που όφειλε να είναι δίπλα στον λεηλατημένο λαό, και αντί αυτού είναι μαζί με τον δικτάτορα Παπανδρέου. Γίνατε συνέταιρος του τυραννικού καθεστώτος. Ντροπή σας κύριε Ιερώνυμε!Ντροπή στους έλληνες πολίτες-βολεμένους, στο σάπιο σύστημα που βλέπουν μόνο το σήμερα και αδιαφορούν για το αύριο προδίδοντας ιδανικά πίστη και  πατρίδα με τη σιωπή τους!
Ντροπή σε όλους εσάς που είστε καλά κρυμμένοι πίσω από κάθε είδους βολέματος και απαρνιέστε την ίδια σας την Πατρίδα! ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!
Όλοι εμείς οι “αγανακτισμένοι”,εμείς που δώσαμε τον δικό μας αγώνα με τον οποιοδήποτε τρόπο , και βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ που εξαπόλυσε η χούντα του Παπανδρέου, όλοι εμείς που  βρεθήκαμε σε νοσοκομεία, κι άλλοι εγκλωβισμένοι στο μετρό του συντάγματος με σπασμένα κεφάλια από τα τάγματα  θανάτου του Παπουτσή,  εμείς που φάγαμε ξύλο και αναπνεύσαμε χημικά, όλοι εμείς, σας ανακηρύσσουμε Ενόχους Εσχάτης Προδοσίας!
Εσάς που λουφάξατε στη βόλεψη σας, στη καλοπέραση σας, και αδιαφορείτε επιδεκτικά για τη πατρίδα σας, ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ και δε θα πρέπει να λέγεστε έλληνες!
Τις νύχτες θα στοιχειώνουν τα όνειρα σας οι ψυχές των ηρώων προγόνων μας που θυσίασαν ότι πιο ιερό είχαν. Την ίδια τους τη ζωή. Θυσιάστηκαν  για μια ιδέα. Για να ζείτε εσείς ελεύθεροι!
Και τώρα εσείς, γίνατε οι προδότες της ίδιας σας της πατρίδας, οι προδότες της ελληνικής φυλής, οι προδότες των προγόνων σας!
Να είστε σίγουροι πως θα σας κυνηγούν οι Ερινύες ως το τέλος της ζωής σας.
Και από όλους εμάς που αγωνιστήκαμε για Ελευθερία, για Ανεξαρτησία, για Αξιοπρέπεια, θα έχετε το ανάθεμα εσείς και τα παιδιά σας .
Εμείς  σας θεωρούμε ανθέλληνες, και στη συνείδηση μας θα είστε Ένοχοι Εσχάτης Προδοσίας.
Γιατί η σιωπή είναι συνενοχή και προδοσία !

”Αν οι βάρβαροι χάσουν τον πόλεμο έχουν πατρίδες να γυρίσουν πίσω. Εμείς όμως δεν έχουμε που να πάμε”.       ΠΗΓΗ

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ – ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ!


πηγή


23/09/2011 2 σχόλια
Δεκάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα έρχονται καθημερινά στα email των Επιτροπών Αγώνα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ. Χιλιάδες εργαζόμενοι συμπολίτες μας συμπληρώνουν ένα ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ και δηλώνουν την υποστήριξη και τη συστράτευσή τους στο κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ – ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της δημοσκόπησης ξεπεράσαμε σε δύο εικοσιτετράωρα τις 1000 υπογραφές. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, κάθε άνθρωπο που βλέπει ότι δεν πάει άλλο, κάθε συλλογικότητα που έχει τους ίδιους στόχους να συστρατευτούμε σε κοινές δράσεις με ένα στόχο: Την ανατροπή της επίθεσης ενάντιά μας που ενορχηστρώνει η σημερινή κυβέρνηση μαζί με την ΕΕ, το ΔΝΤ και τις αγορές της πλουτοκρατίας. ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ – ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ.
Η οργάνωση του κινήματος είναι υπόθεση όλων μας. Όσοι έχουν τη δυνατότητα και χρόνο να βοηθήσουν μπορούν Ανάγνωση του υπολοίπου…

Με δικαστική απόφαση ανατρέπεται η έκτακτη εισφορά

πηγή
 
Με δικαστική απόφαση ανατρέπεται η έκτακτη εισφορά

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά εξέδωσε διαταγή με την οποία αναστέλλει την πληρωμή, ύψους 5.000 ευρώ, η οποία έχει επιβληθεί σε φορολογούμενο
Με δικαστική απόφαση  ανατρέπεται η έκτακτη εισφορά
Η απόφαση του δικαστηρίου που άναψε φωτιά στο υπουργείο Οικονομικών
 «Στον αέρα» βρίσκεται από χθες η έκτακτη εισφορά και με δικαστική βούλα, ενώ αναστάτωση επικρατεί μεταξύ των φορολογουμένων που ήδη έχουν πάει στις εφορίες και έχουν πληρώσει την πρώτη δόση ή ολόκληρο το ποσό εκκαθάρισης. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά εξέδωσε χθες προσωρινή διαταγή με την οποία αναστέλλει την πληρωμή έκτακτης εισφοράς ύψους 5.000 ευρώ η οποία έχει επιβληθεί σε φορολογούμενο για εισοδήματα που απέκτησε το 2007 και δήλωσε το 2008. Η απόφαση αυτή είναι η πρώτη που ουσιαστικά θέτει υπό αμφισβήτηση την τροπολογία η οποία 
ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και προβλέπει εφάπαξ έκτακτη εισφορά ύψους από 1.000 ευρώ ως 25.000 ευρώ για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ τα οποία δηλώθηκαν στην Εφορία το 2008. 

«Το Βήμα» στο κύριο άρθρο τής 12ης Απριλίου 2009 είχε επισημάνει ότι είναι ορατή η ανατροπή των κυβερνητικών σχεδιασμών από πιθανή προσφυγή στη Δικαιοσύνη καθώς η αναδρομική επιβολή φόρων είναι αντισυνταγματική. Χθες λοιπόν με προσωρινή διαταγή της προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά διατάχθηκε η αναστολή της εκτέλεσης πληρωμής του ποσού που αναγράφεται σε εκκαθαριστικό σημείωμα έκτακτης εισφοράς το οποίο εστάλη σε φορολογούμενο που υπάγεται στη ΔΟΥ Π. Φαλήρου. Η προσωρινή αυτή διαταγή ισχύει ως την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης αναστολής. Διαδικαστικά ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στα Διοικητικά Πρωτοδικεία καταθέτοντας αίτηση αναστολής. Εφόσον η τελική απόφαση του Πρωτοδικείου είναι υπέρ του φορολογουμένου τότε το Δημόσιο θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης, προσφεύγοντας στο Διοικητικό Εφετείο. Αν και το Διοικητικό Εφετείο είναι υπέρ του φορολογουμένου τότε η υπόθεση θα καταλήξει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για οριστική και αμετάκλητη απόφαση για το αν η διάταξη με την οποία επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά είναι συνταγματική ή όχι. 

Η όλη διαδικασία είναι σίγουρα χρονοβόρα, ωστόσο αν ο φορολογούμενος δικαιωθεί τότε το Δημόσιο θα πρέπει στη συνέχεια να του επιστρέψει- αν έχει ήδη πληρώσει - τα χρήματα που κατέβαλε για την έκτακτη εισφορά. Υπάρχει βεβαίως περίπτωση, αν οι προσφυγές γίνουν ακόμα πιο μαζικές κατά της έκτακτης εισφοράς, να παρέμβει ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας και να στείλει απευθείας τις υποθέσεις στο Διοικητικό Εφετείο. 

Από την άλλη, το υπουργείο παρά τη συγκεκριμένη εξέλιξη δηλώνει ότι όσοι δεν καταβάλουν το ποσό της έκτακτης εισφοράς και αγνοήσουν το εκκαθαριστικό που τους έχει σταλεί κινδυνεύουν με πρόστιμα, προσαυξήσεις και μη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας. Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε χθες ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων ή η υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς δεν αναστέλλουν τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την έκτακτη εισφορά, η οποία επιβλήθηκε με τον ν. 3758/2009 στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων άνω των 60.000 ευρώ, που δηλώθηκαν το 2008. Κατά συνέπεια,σε περίπτωση που η εισφορά δεν καταβληθεί στις προβλεπόμενες από τον νόμο προθεσμίες,ισχύουν οι οριζόμενες από τη φορολογική νομοθεσία συνέπειες, δηλαδή η επιβολή μηνιαίας προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής 1%- και μέχρι ποσοστού 200%- της κύριας οφειλής και η μη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας. Η έκτακτη εισφορά αποτελεί ένα εφάπαξ μέτρο για την ενίσχυση των εσόδων του Δημοσίου, τα οποία έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την πρωτόγνωρη διεθνή οικονομική κρίση. Το μέτρο αυτό είναι σύμφωνο με τις φορολογικές αρχές του Συντάγματος και με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι σαφές ότι αφορά τους οικονομικά ευπορότερους πολίτες, οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν στην έκτακτη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης». 
http://www.tovima.gr/finance/finance-news/article/?aid=280052#.TnB6cCd-JwZ.facebook


Διαβάστε περισσότερα εδώ: Parakato.gr | ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΟΛΟΙ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ http://www.parakato.gr/2011/09/blog-post_6526.html#ixzz1YsO3Z0NZ

Απόφαση "βόμβα" του ΣτΕ; Η ΔΕΗ δε δικαιούται, ούτε να εισπράξει φόρους, αλλά ούτε και να κόψει το ρεύμα!

 
Αρχική | Οι Φορολογούμενοι | Ανακοινώσεις Συλλόγου | Απόφαση "βόμβα" του ΣτΕ; Η ΔΕΗ δε δικαιούται, ούτε να εισπράξει φόρους, αλλά ούτε και να κόψει το ρεύμα!
image

Ο δικηγόρος Αθηνών και νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου κ. Παναγιώτης Χασιώτης, επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1934/1998 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις λεγόμενες τότε “παρκο-εταιρίες” του Δήμου Αθηναίων, οι οποίες έκαναν έλεγχο στάθμευσης των αυτοκινήτων και επέβαλαν και τα σχετικά πρόστιμα σε ιδιώτες, η ΔΕΗ δε δικαιούται να εισπράττει φόρους και να διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σε πελάτες της, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο αρνούνται να καταβάλλουν το “τέλος ακινήτων”. Παράλληλα, ούτε οι άλλες ιδιωτικές εταιρίες - πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε είσπραξη φόρων ή διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω  απόφασης, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγματος, η οποιαδήποτε ανάθεση άσκησης δημόσιας εξουσίας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (όπως είναι η Δ.Ε.Η. και οι άλλες ιδιωτικές εταιρείες παροχής ρεύματος). Τόσον η είσπραξη φόρων, όσο και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων λόγω της άρνησης πληρωμής φόρων, αποτελούν στοιχεία άσκησης δημόσιας εξουσίας.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, η άσκηση δημόσιας εξουσίας αποτελεί την κατ΄εξοχήν έκφραση κυριαρχίας του Κράτους και ασκείται μόνο από το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Η προτεινόμενη τροπολογία δεν αναθέτει τις αρμοδιότητες αυτές μόνο στη ΔΕΗ (η οποία έχει και κάποιο δημόσιο χαρακτήρα) αλλά και σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής ηλεκτροδότησης (εναλλακτικούς παρόχους τους ονομάζει). Η επιβολή της κύρωσης ναι μεν προβλέπεται από το Νόμο, αλλά αναθέτει σε ιδιώτη να επιβάλει αυτές τις κυρώσεις.
Εναπόκειται στην κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας να κρίνει εάν αυτή η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων συμβαδίζει με τα άρθρα 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγματος.


Το παραπάνω, προστίθεται στους λόγους αντισυνταγματικότητας που ήδη έχουν επισημάνει οι νομικοί συνεργάτες του Συλλόγου μας.

Παρακάτω παρατίθεται το “κρίσιμο” άρθρο 11, της υπ΄ αριθ. 1934/1998 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
11. Επειδή οι μνημονευμένες διατάξεις του άρθ. 36 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα και του άρθρου 45 του νόμου 2218/1994, κατά το μέρος που προβλέπουν ευθέως ή επιτρέπουν την ανάθεση αστυνομικής φύσεως αρμοδιοτήτων (βεβαίωση της παράβασης, ακινητοποίηση οχημάτων, επιβολή προστίμων) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αντίκεινται στις θεμελιώδεις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά την έννοια των οποίων, αστυνομική εξουσία, ως η κατεξοχήν δημόσια εξουσία και έκφραση κυριαρχίας, ασκείται, διά της αστυνομικής αρχής, μόνο από το κράτος (και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που και αυτά είναι αποκεντρωμένες καθ’ύλην κρατικές υπηρεσίες) και όχι από ιδιώτες. Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Φ. Κατζούρος, Αθ. Τσαμπάση, Σ. Ρίζος και Ν. Σακελλαρίου, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν προσκρούει στο Σύνταγμα η ανάθεση ασκήσεως τέτοιου είδους δραστηριοτήτων, όπως αυτές που αναφέρονται από τη διάταξη του άρθρου 45 του νόμου 2218/1994.

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης, πιέστε εδώ.

Δείτε επιπρόσθετη επιχειρηματολογία για την αντισυνταγματικότητα του "τέλους ακινήτων"

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Σύλλογο ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ.


Στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου:
α) site: www.forologoumenos.gr
β) e-mail: greek.taxpayers@gmail.com ή secretariat@forologoumenos.gr
γ) Τηλέφωνο: 210-3242032
δ) Διεύνθυνση: Μνησικλέους 2 & Μητροπόλεως 43, 10556, Αθήνα (δείτε το χάρτη)

συνεργείο της ΔΕΗ επιχείρησε να κόψει το ρεύμα ....


Βάνα Κανάκη
 
Κατερίνα Διακομοπούλου
 Προχτές σε μια πολυκατοικία απέναντι από το σταθμό του μετρό «Φιξ» συνεργείο της ΔΕΗ επιχείρησε να κόψει το ρεύμα σε μια γιαγιά 80 χρόνων η οποία είναι σχεδόν κατάκοιτη και ζει με διαρκή παροχή οξυγόνου από μπουκάλα. Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας, ευτυχώς, αντιλήφθηκαν έγκαιρα το γεγονός και ακολούθησε τρελό κράξιμο στο συνεργείο. Μετά από λίγο εμφανίστηκε και περιπολικό, το οποίο επιχείρησε να βοηθήσει το συνεργείο για να κόψει την παροχή ρεύματος, αλλά η σθεναρή αντίσταση των παρισταμένων τούς απέτρεψε και έτσι έφυγαν άπραγοι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ΕΜΠΡΑΚΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και ανθρωπιάς. Ας σταματήσουμε να κλείνουμε τα μάτια μας σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, στην πολυκατοικία μας, στη γειτονιά μας, στη δουλειά μας, στο λεωφορείο, στο δρόμο που περπατάμε... Η αντίσταση ξεκινάει από την καθημερινή μας συμπεριφορά απέναντι στο άδικο, και όχι από τη μία ώρα που θα κατέβω να ρίξω μια μούντζα. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΟΥ!

Κάτια Καζάκη Από τον Konstantinos Galanis: